Onze Trainingen
Ons Team
Examens oefenen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

De klant: De partij die met ExamentrainingExact een overeenkomst sluit en de betalingen uit hoofde van de overeenkomst, zoals het cursusgeld, aan ExamentrainingExact verschuldigd is. Is de klant de natuurlijke persoon die zelf deelneemt aan de training dan is hij tevens deelnemer onder deze voorwaarden.
Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een training of cursus deelneemt.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen ExamentrainingExact en de klant ExamentrainingExact zich verplicht aan één of meer deelnemers één of meer diensten of producten te leveren tegen betaling door de klant.
Product: De elektronische of fysieke producten behorende bij trainingen, die door ExamentrainingExact aan de klant worden geleverd.
Inschrijfgeld: Het volledige bedrag verschuldigd voor de betreffende dienst (cursus of training).
Cursusgeld: Het volledige bedrag verschuldigd voor de betreffende cursus of training.
Voorwaarden: Deze inschrijf- en productvoorwaarden van ExamentrainingExact.

Inschrijfvoorwaarden examentrainingen

1. De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een inschrijving bij ExamentrainingExact en de aanvaarding daarvan door ExamentrainingExact. De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door zijn schriftelijke of mondelinge plaatsing van de inschrijving bij ExamentrainingExact.

2. De diensten van ExamentrainingExact dienen beschouwd te worden als een hulpmiddel, en kunnen niet gezien worden als garantie voor succes.

3. U heeft bij deze aankoop via de website 7 werkdagen bedenktijd (beginnende op de dag van bevestiging) om de training kosteloos te annuleren (mits de training nog niet is gestart) conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane betalingen terstond gerestitueerd.

Betalingsvoorwaarden examentraining

1. Voor examentrainingen geldt dat betaling geschiedt bij inschrijving middels betaling door iDEAL.

2. Deelnemers worden geplaatst in volgorde van ontvangst van het inschrijfgeld.

3. Het is niet mogelijk een plek te reserveren.

Annulering examentraining door de klant

1. U heeft bij deze aankoop via de website 7 werkdagen bedenktijd (beginnende op de dag van bevestiging) om de training kosteloos te annuleren (mits de training nog niet is gestart) conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane betalingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken gerestitueerd.

2. 4 weken voor de start van de training kan door de klant kosteloos worden geannuleerd.

3. Na het verstrijken van beide onder 1 en 2 genoemde termijnen kan de training niet meer worden geannuleerd door de klant. Er vindt dan geen restitutie plaats.

Annulering training door ExamentrainingExact

1. ExamentrainingExact behoudt zich het recht voor om een inschrijving voor een training zonder opgave van redenen te weigeren alsook om in geval van onvoldoende inschrijvingen een training af te gelasten dan wel cursisten samen te voegen. ExamentrainingExact zal de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen.

2. Afgelasting van een training door ExamentrainingExact kan plaatsvinden tot uiterlijk drie werkdagen voor de geplande aanvang daarvan. Het betaalde inschrijfgeld wordt dan volledig aan de klant terugbetaald op een door hem opgegeven bankrekening. De restitutie vindt zo spoedig mogelijk plaats, doch minstens binnen 4 weken na ontvangst door ExamentrainingExact van deze gegevens.

Inhoud examentraining

1. Het programma van een training en de kennis die wordt getoetst op het Eindexamen staan beschreven op de website van ExamentrainingExact. ExamentrainingExact behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het trainingsprogramma aan te brengen. ExamentrainingExact zal de klant in geval van substantiële wijzigingen tijdig op de hoogte stellen.

2. Verplaatsing is alleen mogelijk bij een onjuist schriftelijk advies van ExamentrainingExact. Als er geen plaats is in een andere training wordt de inschrijving ongedaan gemaakt en het betaalde cursusgeld met inhouding van €30,- administratiekosten aan de klant terugbetaald op een door hem opgegeven bankrekeningnummer. De restitutie vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst van deze gegevens.

Aansprakelijkheid ExamentrainingExact

1. De totale aansprakelijkheid van ExamentrainingExact wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering een training is beperkt tot vergoeding van directe schade per gebeurtenis tot maximaal de hoogte van de door de klant betaalde vergoeding aan ExamentrainingExact en de direct daarmee verbonden kosten. De vergoeding van deze laatste kosten, zoals reiskosten, is op een maximum gesteld van € 150,-. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

2. Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten die de klant heeft gemaakt om de prestatie van ExamentrainingExact aan de overeenkomst te laten beantwoorden

b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel.

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

3. Aansprakelijkheid van ExamentrainingExact voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan omschreven in artikel 8 lid 2 is uitgesloten tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ExamentrainingExact of door haar ingeschakelde derden.

Klachten

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de klant een klacht over een dienst binnen tien werkdagen na levering daarvan door ExamentrainingExact schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klacht aan ExamentrainingExact mee te delen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ExamentrainingExact vervalt.

2. Na ontvangst van de klacht stuurt ExamentrainingExact de klant een ontvangstbevestiging waarin de streefdatum voor de inhoudelijke behandeling van de klacht door ExamentrainingExact wordt vermeld.

Persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens worden door ExamentrainingExact strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten ten behoeve van cursus– en administratieve doeleinden.

Toepasselijk recht en geschillenregeling

1. De overeenkomst en deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de wederpartij en ExamentrainingExact die in onderling overleg niet kunnen worden opgelost, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Komende examentrainingen

Bekijk alle examentrainingen
Een punt hoger banner 2b750f8b0265b170d5cd2d4d2da3a8e638a140d1b820ae03bb315a2f2f07f63d